fbpx

Ziekteverzuimreglement

Ziekmelding

Indien u ziek bent, dient u zich persoonlijk, voor aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij Uitzendbureau Flexibel Transport BV. Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt u dit bij Uitzendbureau Flexibel Transport BV en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden. Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn.

Thuisblijven

Een van de medewerkers van  Uitzendbureau Flexibel Transport BV zal contact met u zoeken, in de vorm van een telefoongesprek of een afspraak maken. Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts waarvoor u beschikbaar dient te zijn. U bent verplicht om, totdat het eerste contact met Uitzendbureau Flexibel Transport BV heeft plaatsgevonden, tussen 08.00 en 18.00 uur thuis te blijven om dit contact en/of bezoek mogelijk te maken. Uitzendbureau Flexibel Transport BV kan u verplichten om nadat het eerste contact heeft plaatsgevonden nog uiterlijk twee weken thuis te blijven. Deze verplichting geldt dan tot 10.00 uur ‘s ochtends en tussen 12.00 uur en 14.30 uur ‘s middags. Als u op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden aan de medewerker van Uitzendbureau Flexibel Transport BV. Slechts in overleg met de medewerker van Uitzendbureau Flexibel Transport BV kunt u toestemming krijgen om op bepaalde uren uw (verpleeg)adres te verlaten. Wanneer u niet bereikbaar bent, komt u niet in aanmerking voor toekenning ziektegeld.

Bereikbaarheid

Om snel het recht op ziekengeld te kunnen bepalen en tot uitbetaling van het ziekengeld over te kunnen gaan is inzicht in het ziekteverzuim noodzakelijk. Er zal regelmatig contact zijn. U doet al het mogelijke om mee te werken aan het herstel. Ook aan een oproep om bij de bedrijfsarts te komen, dient direct gevolg gegeven te worden. In verband met de Wet Verbetering Poortwachter is het belangrijk intensief contact en overleg mogelijk te maken.

Bedrijfsarts

Uiteraard geeft u gehoor aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Indien u daar absoluut niet toe in staat bent, of al weer aan het werk bent geeft u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak door aan een medewerker van Uitzendbureau Flexibel Transport BV. Indien u dit verzuimt, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte en/of duur van uw uitbetaling ziekengeld.

Afspraak is afspraak

Uitzendbureau Flexibel Transport BV verwacht dat u zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Verblijf in het buitenland

Indien u tijdens uw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden minimaal dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. U dient zich ziek te melden bij Uitzendbureau Flexibel Transport BV conform de bovenstaande procedure van ziekmelding. De ziekmelding wordt eerst verwerkt nadat er contact is geweest met Uitzendbureau Flexibel Transport BV over aard en omvang van de ziekte. U houdt zich beschikbaar voor contact zowel telefonisch als persoonlijk. Bij thuiskomst meldt u zich direct telefonisch bij Uitzendbureau Flexibel Transport BV. In toevoeging daarop worden vakantiedagen niet vergoed tenzij er sprake is van opname in een ziekenhuis op verpleeginrichting. Indien bovenstaande afspraken niet worden nagekomen, vervalt ieder recht op een claim Ziektewet. Als u tijdens ziekte naar het buitenland wilt, dan dient Uitzendbureau Flexibel Transport BV daarvoor schriftelijk toestemming te geven. Het verzoek moet minimaal twee weken van tevoren gedaan worden.

Herstel

Zodra u beter bent dient u dit direct te melden bij Uitzendbureau Flexibel Transport BV. U hoeft niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk uw werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die u dan nog claimt op de Ziektewet, dient u zich te houden aan de regels in dit verzuimreglement.

Ziekengeld

U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Wachtdagen zijn niet aan de orde wanneer u binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste ziekmelding reeds rekening is gehouden met wachtdagen. Minimaal vier weken na ontvangst van uw ziekmelding zal Uitzendbureau Flexibel Transport BV wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld is gebaseerd op uw gemiddelde dagloon dat u heeft verdient bij uw laatste werkgever, tot maximaal één jaar voorafgaand aan de ziekmelding. Uw loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV of uit de loonadministratie van uw ex-werkgever. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij Uitzendbureau Flexibel Transport BV. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

Activiteiten gericht op werkhervatting

Als u ziek bent, dient u alles in het werk te stellen om weer gezond te worden zodat u spoedig uw werk kunt hervatten. Uw overige activiteiten mogen uw genezing niet belemmeren.

Privacy

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De arbodienst zal geen medische gegevens verstrekken zonder dit met u overlegd te hebben. Al datgene wat hierboven staat is onderworpen aan de reglementen voor naleving Ziektewet zoals omschreven in de Wet Controlevoorschriften Ziektewet 2010.

Geïnteresseerd in deze vacature? Neem gerust contact op!